terminy, rezerwacja miejsc

W roku 2013 kolejne edycje szkole­nia odby­wać się będą w Warsza­wie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu oraz Gdańsku.
Szczegółowe infor­ma­cje, ter­miny oraz linki do for­mu­la­rza rez­erwacji miejsc zna­j­dują się w poniższej tabeli.

UWAGA: o kole­jności przyjęć decy­duje kole­jność wpłat.

Terminy

Formularz zgłoszeniowy

Warunki udzi­ału w szkoleniu

  • wypełnie­nie elek­tron­icznego for­mu­la­rza zgłoszenia na szkole­nie (link do for­mu­la­rza znajduje się powyżej)
  • doko­nanie opłaty na podstawie dostarczonej na maila faktury pro-forma (po odnotowaniu wpłaty wystawiona jest właściwa faktura VAT)

UWAGA:
Przesłanie zgłoszenia traktowane jest jako wstępna rezerwacja miejsca. O
 kole­jności przyjęć na szkolenie decy­duje  kole­jność wpłat.

 

Koszt udzi­ału w szkole­niu:

Twoja inwestycja w szkolenie wyniesie tylko 970 PLN (brutto).

Cena obe­j­muje:

  • prz­erwy kawowe
  • mate­ri­ały szkoleniowe
  • dyplom ukończenia szkolenia

Har­mono­gram szkolenia

  • pier­wszy dzień: godz.10.00 — 18.00
  • drugi dzień: godz. 10.00 — 17.00

Każdego dnia przewidziana jest godzinna prz­erwa na lunch.

 

Uwaga: uczest­nicy szkole­nia orga­nizują lunch oraz zak­wa­terowanie we włas­nym zakresie.