organizacja zajęć

 

Każdy dzień szkoleniowy podzielony jest na poszczególne moduły dotyczące tematyki zajęć.

Jeden moduł trwa średnio od 60 do 90 min. i z reguły składa się z następu­ją­cych części:

 • wykład
 • demon­stracja
 • ćwiczenia indy­wid­u­alne lub w grupach
 • omówie­nie wykonywanych ćwiczeń
 • sesja pytań


Dodatkowe infor­ma­cje :

 • szkole­nie ma charak­ter warsz­ta­towy, co oznacza, że większość czasu przez­na – c­zona jest na ćwiczenia
 • orga­ni­za­torem szkole­nia jest firma Leon Gray Sp. z o.o. z siedz­ibą w Warszawie

Liczeb­ność grupy na szkoleniu nie przekracza 20 osób dzięki czemu uczestnicy mają czas, aby bez pośpiechu i pod czujnym okiem doświadczonego trenera przećwiczyć wszystkie poznane na szkoleniu techniki i strategie.


Uczest­nicy szkole­nia otrzymują:

 • cer­ty­fikat ukończenia szkolenia „Praktyk Skutecznych Negocjacji w Biznesie” (autoryzowany przez Polskie Stowarzyszenie Trenerów Biznesu i Coachingu)
 • mate­ri­ały szkoleniowe
 • możliwość konsultacji mailingowych z trenerem
 • zniżkę 10 % na kolejne dowolnie wybrane szkolenie w Firmie Leon Gray Sp. z o.o.
 • w cza­sie prz­erw catering: kawa, herbata, soki, kruche ciastka.

Uwaga: uczest­nicy szkole­nia orga­nizują lunch oraz zak­wa­terowanie we włas­nym zakresie.


Koszty udzi­ału w szkoleniu: 
- 597 PLN ( podana cena jest ceną brutto zawierającą 23% podatek VAT)

O kolejności przyjmowania na szkolenie decyduje kolejność wpłat.

Uwaga !!!

Specjalny Bonus dla absolwentów szkolenia:

Każdy uczestnik szkole­nia może je pow­tarzać w wybranym przez siebie ter­minie nie ponosząc  dodatkowych opłat.